Ja, op het moment van uitkering.

De groepsverzekering wordt belast op het moment van de uitkering. Het volledige bedrag is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van maximaal 2%, en een Riziv-bijdrage van 3,55%.

De personenbelasting die op het saldo wordt geheven hangt af van het type uitkering. Op het gedeelte dat jou via winstdeelname werd toegekend, betaal je geen personenbelasting.

1. Opname in één keer (kapitaal)

Op het gedeelte opgebouwd door je persoonlijke bijdragen bedraagt de personenbelasting 10%, met uitzondering van het gedeelte dat gevormd werd met persoonlijke bijdragen vóór 1993 dat aan 16,5% belast wordt.

Op het gedeelte opgebouwd via werkgeversbijdragen geldt een afwijkend regime. Indien het kapitaal uitgekeerd wordt op je 60 of 61 jaar en je jouw wettelijk pensioen op dat moment niet opneemt, wordt dit kapitaal belast aan respectievelijk 20% en aan 18%. Indien het bedrag van de groepsverzekering pas uitgekeerd wordt op 65-jarige leeftijd en je tot dan actief bleef, wordt het volledige bedrag slechts belast tegen 10%. In de andere gevallen bedraagt de belasting 16,5%.

Indien het aanvullend pensioenplan aangewend werd in het teken van een vastgoedverrichting is een afwijkend gunstig fiscaal regime van toepassing.

Op deze personenbelasting wordt een gemeentetaks geheven waarvan het percentage verschillend is naar gelang de gemeente waar u woonachtig bent (gemiddeld zo’n 7,5%).

2. Opname in een rente (je koos ervoor om je kapitaal om te zetten in een rente-uitkering)

Na de solidariteits- en Riziv-bijdragen en de belasting op het kapitaal zoals vermeld onder punt 1 betaal je jaarlijks roerende voorheffing (30%) op 3% van het resterende nettobedrag van je groepsverzekering.

3. Opname in een rente (het pensioenreglement voorzag uitsluitend deze mogelijkheid)

Na de solidariteits- en Riziv-bijdragen betaal je elk jaar de gewone belasting op je pensioeninkomen, waartoe ook de rente-uitkering behoort. De belastingvoet stijgt naarmate je inkomen hoger is.