De wetgeving eist dat alle verzekeraars die in België de tak "Brand Eenvoudige Risico's" beoefenen, de dekking van de door hen aangeboden verzekeringsovereenkomsten uitbreiden tot de natuurrampen.

Het gaat dus niet om de vraag of delen van die dekking al dan niet in de overeenkomsten moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld volgens de waarschijnlijkheid dat een bepaalde natuurramp zich al dan niet voordoet. Het gaat immers om een verplichte dekking in de brandverzekering, die zelf niet wettelijk verplicht is. Dat geldt overigens al voor andere gevaren die systematisch in de brandverzekering zijn opgenomen, zoals storm of aanslagen en arbeidsconflicten.

De wetgever heeft voor die dekking geen prijs vastgesteld. Er heerst dus concurrentie onder de verzekeringsondernemingen, die een premieschaal kunnen vastleggen die de kans op schade voor die dekking weergeeft, of een uniforme prijs kunnen bepalen die voor al hun klanten geldt. Het staat die ondernemingen ook vrij om, bovenop wat wettelijk is voorgeschreven, aanvullende dekkingen aan te bieden en daar in de premies rekening mee te houden.

Tariferingsbureau Natuurrampen

Omdat de wetgever ervoor wil zorgen dat alle bestaande gebouwen verzekerbaar zijn, heeft ze een Tariferingsbureau opgericht dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de verzekeraars en van de consumenten. Dat Bureau moet het tarief vaststellen voor de risico's die de verzekeraars weigeren te dekken omdat ze in te grote mate aan een in de wet bedoelde natuurramp (90 € voor een gebouw van 100.000 €) zijn blootgesteld. Dat tarief is vastgesteld op 0,9 pro mille van het verzekerde kapitaal. Zodoende is dat ook de maximumprijs voor de wettelijke dekking.

De wetgever heeft de verzekering tegen natuurrampen verplicht gemaakt via de brandverzekeringen "eenvoudige risico's" om tussen alle verzekerden een vorm van solidariteit te organiseren; hierdoor kan een schadevergoeding gegarandeerd worden in geval van schade aan de meest blootgestelde gebouwen, waarvoor tot nu toe een beroep moest worden gedaan op een ontoereikend geachte tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Om de relatieve impact te berekenen van de premie die met de nieuwe dekking overeenkomt, is het nodig de kenmerken van de aanvankelijke dekkingen te kennen. Het evenredig aandeel van de nieuwe dekkingen in de totale prijs zal echter afhangen van de omvang van de basisdekkingen: het zal groter zijn voor een polis die beperkte dekkingen bevat dan voor een polis die bijvoorbeeld uitgebreid is tot diefstal en andere aanverwante risico's.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.