Een school is niet verplicht een verzekering te sluiten en indien ze dat wel doet, staat het ze vrij te kiezen hoever ze daarin wil gaan, conform met de contractuele vrijheid. Dus de mate waarin lichamelijke schade gedekt is, verschilt en hangt af van de verzekeringscontracten die de markt aanbiedt, al zijn er heel wat gelijkenissen.

De verzekeringspolis die in jouw geval geldt is dus de beste bron om je te informeren.

Het merendeel van de schoolverzekeringen voorziet een terugbetaling van de gezondheidskosten (medische consulten, farmaceutische producten, kinesitherapie,…) na de tussenkomst van het RIZIV. De periode waarin wordt tussengekomen is beperkt, doorgaans tot een drietal jaar.

Wanneer een ongeval zich heeft voorgedaan binnen het kader van de schoolactiviteiten, dient je dus volgende stappen te ondernemen:

  • Vergewis je ervan dat de school het ongeval wel degelijk heeft aangegeven en dat de situatie precies omschreven werd.
  • Vraag aan de arts die jouw kind onderzoekt op de dag van het ongeval om een attest van eerste medische vaststellingen op te maken waarin de aard van de vastgestelde blessures wordt vermeld. Maak deze zo spoedig mogelijk over aan de school (die op haar beurt de verzekeraar zal inlichten). Het document dat de school beschikbaar stelt, waarbij de arts zijn bevindingen invult, kan daarbij helpen.
  • Betaal de facturen die je worden toegezonden door de zorgverleners en geef deze door aan het ziekenfonds om daar een eerste tussenkomst te verkrijgen.
  • Geef de bewijsstukken van de kosten met daarbij de kwitanties van het ziekenfonds door aan de verzekeraar zodat die kan bepalen welke tussenkomst jouw volgens het contract toekomt.
  • Verwittig de verzekeraar indien de blessure verwikkelingen met zich meebrengt.

(*) Indien de verwondingen van je dochter voortkomen uit een fout, kan er een onderzoek naar de aansprakelijkheden plaatsvinden. In dat geval kan je beroep doen op je dekking rechtsbijstand terwijl de eventuele aansprakelijke(n) dan weer beroep kunnen doen op hun familiale verzekering.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.