Waarom is de rechtsbijstandsverzekering DE oplossing voor de toegang tot het recht en het gerecht?

Dankzij haar expertise stelt de rechtsbijstandsverzekeraar de verzekerde voor een vaste en matige prijs in staat zijn rechten te doen gelden en biedt hem de waarborg van een vergoeding van de kosten wanneer een gerechtelijke procedure noodzakelijk is.

Of ze nu een aanvulling van de familiale verzekering en de autoverzekering is, dan wel een autonoom product, de rechtsbijstandsverzekering is het middel bij uitstek gebleken om de toegang tot het recht en het gerecht te garanderen voor alle lagen van de bevolking.

Het schaalvoordeel en de doeltreffende organisatie van de verzekeraar maken het mogelijk om tegen betaling van een heel redelijke premie professionele rechtsbijstand te waarborgen, vooral in die gevallen waar het voor veel mensen om een kwestie van levensbelang kan gaan, zoals de vergoeding van schade als gevolg van lichamelijke letsels of overlijden.
In andere, minder courante geschillen bewijst de rechtsbijstandsverzekering ook elke dag haar waarde in de verdediging van consumentenbelangen en de beslechting van conflicten. Dat is meer bepaald zo in het kader van het consumentenrecht, het sociaalrecht, het arbeidsrecht, geschillen betreffende huurcontracten, …

De rechtsbijstandsverzekering is het meest geschikte middel om geschillen via onderhandeling en buiten de rechtbank om te beslechten. De verzekerde die instemt met de minnelijke regeling, kan zijn geschil zo veel sneller opgelost krijgen dan via een gerechtelijke procedure. Als blijkt dat de gerechtelijke of administratieve procedure de beste manier is om de rechten van de verzekerde te verdedigen, dan zal de verzekeraar de gemaakte kosten vergoeden.

De rechtsbijstandsverzekering garandeert een doeltreffende toegang tot het recht en het gerecht.

Fiscaal voordeel

Om het aangaan van een brede rechtsbijstandsverzekering aan te moedigen, heeft de wetgever sinds het inkomstenjaar 2019 in een fiscaal voordeel voorzien van 40 % van de premie (maximaal 310 euro geïndexeerd).

Om voor belastingvermindering in aanmerking te komen, moet het contract aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is de waarborg minstens 13.000 euro per burgerlijk geschil en 13.500 euro per geschil in strafzaken. Het contract moet per verzekerde persoon een minimumwaarborg geven van 3.375 euro in geschillen over echtscheiding of wettelijk samenwonen en van 6.750 euro voor bouwgeschillen.

Deze rechtsbijstandsverzekering mag ook geen wachttijd opleggen tenzij in bepaalde aangelegenheden voor maximaal één jaar. Uitzondering daarop zijn echtscheidings- en bouwgeschillen waarvoor de wachttijd respectievelijk niet meer dan drie en vijf jaar mag zijn.

De honoraria van de advocaat op wie de verzekerde indien nodig beroep doet, zijn ook geplafonneerd. De advocaat is niet verplicht zich aan dit plafond te houden. Overschrijdingen zijn in beginsel ten laste van de verzekerde tenzij als de verzekeraar akkoord is die ten laste te nemen.

Ook de Europese Commissie heeft de verdiensten van de rechtsbijstandsverzekering onderstreept in haar verslag van 25 juni 2007 aan het Europese Parlement en de Raad over bepaalde internationale kwesties in verband met de motorrijtuigenverzekering:

“Het is gebleken dat in de overgrote meerderheid van de lidstaten een rechtsbijstandverzekering verkrijgbaar is. Aangezien dit verzekeringsproduct het slachtoffer in staat stelt zijn rechtsbijstandkosten terugbetaald te krijgen ongeacht het op het ongeval toepasselijke recht en ongeacht of de rechtszaak al dan niet wordt gewonnen, lijkt dit een algemene en bevredigende oplossing om aan de belangen van slachtoffers van verkeersongevallen tegemoet te komen.”

De toegang tot justitie en de minnelijke regeling van geschillen bevorderen: dat is een domein waarin de rechtsbijstandsverzekering uitmunt!

Hoe ervoor te zorgen dat de rechtsbijstandsverzekering DE oplossing voor de toegang tot het recht en het gerecht blijft?


De rechtsbijstandsverzekeraars zijn bekommerd om iedere ontwikkeling die de toegang tot de rechtsbijstandsverzekering voor de consument kan bemoeilijken of belemmeren.

Dit zou het geval zijn als de wetgever de voorwaarden voor de beoefening van de rechtsbijstandsverzekering zodanig zou wijzigen dat de prijs van een dergelijke verzekering nog maar voor een beperkt aantal rechtzoekenden betaalbaar zou zijn.
Elke maatregel die de kostprijs van de rechtsbijstandsverzekering aanzienlijk verhoogt, zal immers onvermijdelijk een negatieve invloed hebben op de toegang tot die verzekering, en dus ook op de toegang tot het recht en het gerecht voor de burger.

Overigens zijn de economische gevolgen van het systematisch inschakelen van de rechtbanken niet onbelangrijk en die mogen dan ook niet onderschat worden. De rechtsbijstandsverzekeraars behandelen elk jaar meer dan 275.000 dossiers en slagen erin om in iets meer dan 80 % van de gevallen (220.000 dossiers) een minnelijke oplossing te vinden.

Daarom is het de taak van de overheid om enerzijds de minnelijke regeling van geschillen aan te moedigen, zonder die logger te maken door nieuwe formaliteiten en extra bemoeiing, wat onvermijdelijk zou leiden tot een toename van rechtszaken en dus tot een nog grotere gerechtelijke achterstand, en mag ze anderzijds de procedures niet duurder maken, wat alleen maar tot gevolg zou hebben dat minder rechtzoekenden hun rechten kunnen doen gelden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.