De verzekeraars treffen krachtige maatregelen om in eerste instantie hun meest kwetsbare verzekerden te helpen om de financiële moeilijkheden als gevolg van de Covid-19-crisis te boven te komen.

FAQ Particulieren

Bescherming van personen die tijdelijk werkloos zijn of die met financiële moeilijkheden kampen door de Covid-19-crisis

Als gevolg van de Covid-19-crisis ben ik tijdelijk werkloos. Wat gebeurt er, nu mijn arbeidsovereenkomst is geschorst, met de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie die door mijn groepsverzekering zijn gedekt?

In veel contracten worden deze dekkingen geschorst bij schorsing van je arbeidsovereenkomst wat bij tijdelijke werkloosheid het geval is. Maar gezien de omstandigheden verbindt de verzekeringssector zich er uitzonderlijk toe deze dekkingen te handhaven tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid zodat je beschermd blijft. Elke betrokken verzekeraar heeft daarvoor contact opgenomen met je werkgever om dit nauwkeurig toe te lichten aan de hand van de afgesloten groepsverzekering. De handhaving van deze dekkingen loopt tot 30 juni 2021, tenzij de werkgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet heeft. In dit laatste geval blijft de overlijdensdekking steeds lopen.

De terugbetaling van hypothecaire kredieten en de betaling van de daaraan verbonden verzekeringen

Door de Covid-19-crisis ondervind ik financiële moeilijkheden om mijn hypothecaire lening bij mijn verzekeraar af te lossen. Kan ik mijn verzekeraar om betalingsuitstel vragen?

De verzekeraars hadden zich er reeds toe verbonden om tot eind 2020 uitstel te verlenen voor zowel kapitaalaflossingen als rentebetalingen van hypothecaire leningen. De verzekeraars verbinden er zich nu toe om maximaal drie maanden extra uitstel toe te kennen.    

Deze toezegging is dezelfde als die van de banken, overeenkomstig het akkoord dat de banken met de overheid hebben gesloten.

Om dit uitstel te kunnen genieten, moet de aanvrager ervan aan vier voorwaarden voldoen:

 • zijn inkomen is gedaald of weggevallen door de coronacrisis door tijdelijke of volledige werkloosheid, ziekte ten gevolge van Covid-19, sluiting van een zaak of overbruggingsmaatregelen;
 • de lening is aangegaan voor zijn enige woning in België, waar hij ook zijn hoofdverblijfplaats heeft;
 • op het moment van de aanvraag bedraagt zijn financieel vermogen (rekeningen en effecten; pensioensparen niet meegerekend) minder dan 25.000 euro;
 • er was op 1 september 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet. Uitgestelde aflossingen die toegekend werden in het kader van Corona-steunmaatregelen worden niet beschouwd als betalingsachterstand.

Het uitstel kan nooit langer lopen dan tot eind juni 2021. Het toegekende uitstel mag samen met het eventuele uitstel in 2020 bovendien nooit meer bedragen dan 9 maanden.

Welke invloed heeft een uitstel voor de aflossing van mijn hypothecaire lening op de duur van deze lening?

De duur van het krediet wordt verlengd met de duur van het uitstel. Krijg je bijvoorbeeld 6 maanden uitstel, dan zal je lening 6 maanden na de datum die in de overeenkomst staat, aflopen.

Welke invloed heeft een uitstel voor de aflossing van mijn hypothecaire lening bij een bank of een verzekeringsonderneming op de premies voor mijn schuldsaldoverzekering?

Je kunt voor dezelfde periode ook betalingsuitstel vragen voor deze premies. Om dit uitstel te verkrijgen, dien je aan je verzekeraar een attest te bezorgen van de bank of verzekeraar die je uitstel heeft verleend voor de aflossing van je krediet. 

Welke invloed heeft een uitstel voor de aflossing van mijn hypothecaire lening bij een bank of een verzekeringsonderneming op de premie voor mijn brandverzekering?

Je kunt voor dezelfde periode ook voor deze premie betalingsuitstel vragen. Om dit uitstel te verkrijgen, dien je je brandverzekeraar wel een attest te bezorgen van de bank of verzekeraar die je uitstel heeft verleend voor de aflossing van je hypothecair krediet. 

Alle andere verzekeringen

Wat kun je doen als je door de Covid-19-crisis moeilijkheden ondervindt om bepaalde verzekeringspremies te betalen?

Voor welke verzekering ook, de sector nodigt je uit om contact op te nemen met je verzekeraar of verzekeringstussen-persoon om een oplossing op maat te vinden. 

De opschorting van overeenkomsten: wees voorzichtig!

Wat eventuele opschortingen van overeenkomsten betreft, krijgen ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken. Eventuele opschortingen van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken; het risico bestaat dat deze voor de verzekerde ondernemingen zelf zeer nadelig blijken te zijn. In het belang van de ondernemingen en hun continuïteit is het, los van het stilleggen van de activiteiten, belangrijk om erop toe te zien dat de betrokken ondernemingen goed beschermd blijven. Er kunnen zich bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar. Een verzekering voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, brand, ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen) of goederen van ongeacht welke aard kan immers nog goed van pas komen. 

FAQ Ondernemingen

De ononderbroken voortzetting van de collectieve dekkingen die de werkgever heeft gesloten voor zijn werknemers

Als gevolg van de Covid-19-crisis heb ik personeelsleden in tijdelijke werkloosheid moeten plaatsen. Wat gebeurt er, nu hun arbeidsovereenkomsten zijn geschorst, met de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie die door de groepsverzekering zijn gedekt?

Welke formaliteiten moet ik hiertoe vervullen?

Geen! De dekkingen (pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie) die zijn opgenomen in de collectieve overeenkomst en die bij schorsing van de arbeidsovereenkomst in principe geschorst worden, blijven automatisch verder lopen tot 30 juni 2021 tenzij u zich hiertegen verzet heeft. In dit laatste geval blijft de overlijdensdekking steeds lopen en moest u uw werknemers informeren over de gevolgen van deze weigering op hun dekkingen. 

Ik ben werkgever, moet ik de premie voor het behoud van waarborgen ten gunste van mijn werknemers onmiddellijk betalen, terwijl de arbeidsovereenkomst geschorst is?

Voor de premies voor het behoud van de dekkingen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid kan je verzekeraar op jouw uitdrukkelijke vraag betalingsuitstel verlenen, tot 30 juni 2021.

Ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen krachtens beslissingen van de regering

De Covid-19-crisis noodzaakt mij om mijn activiteiten stil te leggen. Wat gebeurt er met bepaalde verzekeringspremies die rechtstreeks verband houden met mijn beroepsactiviteit? 

Sommige voor ondernemingen bedoelde verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) worden automatisch aangepast bij een beperking van de activiteiten. In dat geval betaal je aan het begin van het jaar een provisionele premie en volgt er een regularisatie aan het einde van het jaar waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve activiteiten van de onderneming. De verzekeraars houden bij die regularisatie dus automatisch rekening met de impact van de onderbreking van je activiteiten. 

Kan ik als ondernemer de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?

Ondernemingen en zelfstandigen die financieel lijden onder de coronacrisis mogen hun verzekeraar om betalingsuitstel vragen van de premies voor verzekeringen niet-leven die zij afgesloten hebben in het kader van hun activiteiten, tot en met 30 juni 2021. In het kader van de maatregelen die genomen werden sinds het uitbreken van Covid 19, mag de totale periode van betalingsuitstel niet meer bedragen dan 9 maanden.

Dit betalingsuitstel mag worden aangevraagd door ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties (hierna “entiteit” genoemd) die aan elk van deze vier voorwaarden voldoen:

 • De entiteit heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
 • de omzet of de activiteit is gedaald of zal dalen; 
 • er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; of
 • de overheid heeft bevolen tot de sluiting van de entiteit in het kader van de indijking van het coronavirus.
 • De entiteit is vast gevestigd in België. 
 • De entiteit had op 1 september 2020 geen betalingsachterstand bij de belastingen of op haar sociale zekerheidsbijdragen of de entiteit had minder dan 30 dagen betalingsachterstand bij de belastingen of op haar sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Betalingsuitstel dat werd toegekend als corona-steunmaatregel (bijvoorbeeld btw, sociale bijdragen) wordt niet beschouwd als betalingsachterstand.
 • De entiteit heeft al haar verzekeringspremies betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel dat werd toegekend in het kader van de coronacrisis wordt niet als wanbetaling beschouwd). 

Ondernemingen in het algemeen

Kan een onderneming die ondanks alles haar activiteiten voortzet in geen geval betalingsuitstel krijgen voor verzekeringspremies?

Om welke verzekering het ook gaat: als je onderneming moeilijkheden ondervindt om de premies te betalen, neem dan contact op met je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon voor een gepaste oplossing. 

De opschorting van overeenkomsten: wees voorzichtig!

Wat eventuele opschortingen van overeenkomsten betreft, krijgen ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken. Eventuele opschortingen van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken; het risico bestaat dat deze voor de verzekerde ondernemingen zelf zeer nadelig blijken te zijn. In het belang van de ondernemingen en hun continuïteit is het, los van het stilleggen van de activiteiten, belangrijk om erop toe te zien dat de betrokken ondernemingen goed beschermd blijven. Er kunnen zich bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar. Een verzekering voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, brand, ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen) of goederen van ongeacht welke aard kan immers nog goed van pas komen. 

Ik moet als ondernemer een krediet aflossen bij een verzekeringsonderneming. Kan ik om betalingsuitstel vragen?

Voor de lopende kredieten of leningen aan ondernemingen zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als de banksector wat de aflossingen en rentebetalingen betreft. De toegekende periodes van betalingsuitstel mogen samengeteld echter nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Voorwaarden voor betalingsuitstel voor een krediet:

Betalingsuitstel voor een ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 • De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
 • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
 • er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft bevolen tot de sluiting van de onderneming/organisatie in het kader van de indijking het coronavirus.
 • De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België.
 • De onderneming/organisatie had geen betalingsachterstand op haar lopende kredieten, bij de belastingen of op haar sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of de onderneming/organisatie had minder dan 30 dagen betalingsachterstand op haar lopende kredieten, bij de belastingen of op haar sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Betalingsuitstel dat werd toegekend als coronasteunmaatregel wordt niet als betalingsachterstand beschouwd.

De onderneming/organisatie heeft bij alle banken en verzekeraars aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 en doorliep geen actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020. Betalingsuitstel dat werd toegekend als corona-steunmaatregel wordt niet beschouwd als een niet-nakoming van de contractuele kredietverplichtingen.

Mijn onderneming dreigt door de Covid-19-crisis met meer onbetaalde facturen te zitten. Kan ik verder blijven rekenen op mijn kredietverzekeraar?

De kredietverzekering speelt inderdaad een cruciale rol in de commerciële transacties. De in België gevestigde kredietverzekeraars dekken de niet-betaling van facturen van hun verzekerden in België voor een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro. Om deze transacties tussen ondernemingen ondanks de coronacrisis verder veilig te stellen hebben Assuralia en de Belgische Staat op 21 april een akkoord ondertekend waarin de Staat zich ertoe verbindt een deel van de risico’s te herverzekeren die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Deze verbinden zich ertoe als tegenprestatie om de kredietlimieten die op 1 januari 2020 van kracht waren ten opzichte van uw debiteuren, zoveel mogelijk intact te laten tot eind 2020.

Eind december 2020 zijn de betrokken kredietverzekeraars met de overheid overeengekomen om deze verbintenis te verlengen tot 30 juni 2021.

Dankzij deze dubbele verbintenis kan je onderneming op je kredietverzekeraar blijven rekenen op nagenoeg identieke wijze als vóór het uitbreken van de coronacrisis.

Alle andere verzekeringen

Wat kun je doen als je door de Covid-19-crisis moeilijkheden ondervindt om bepaalde verzekeringspremies te betalen?

Voor welke verzekering ook, de sector nodigt je uit om contact op te nemen met je verzekeraar of verzekeringstussen-persoon om een oplossing op maat te vinden.

******

Persbericht : Verzekeringssector solidair met heel het land. Beschermen en helpen van klanten in nood blijft prioritair dankzij verlenging van bestaande maatregelen en ondersteuning van de economie

Onze samenleving is nog steeds in de greep van de pandemie. En het is in onzekere tijden dat iedereen kan blijven rekenen op zekerheid en bescherming via de vertrouwde verzekeringsinstelling. De verzekeraars hebben sinds maart hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opgenomen en blijven via de inzet van sterke en uitzonderlijke maatregelen hun klanten bijstaan in deze moeilijke maanden. Dankzij de aankondiging van de verlenging van verschillende beschermende maatregelen gaat de sector kwetsbare mensen en bedrijven blijven ondersteunen. Daarnaast engageert de sector zich om proactief mee het herstel van de Belgische economie te ondersteunen de volgende jaren.


Een overzicht van de genomen maatregelen:

 • Solidair met bedrijven binnen de zwaar getroffen sectoren: samen met Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk wordt een protocol uitgewerkt ten voordele van ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de Coronacrisis. Deze bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling bekomen van hun verzekeringspremies voor een periode tot 30 juni 2021. Bedrijven die reeds uitstel van betaling kregen, kunnen aanspraak maken voor een verlenging, voor zover de totale periode 9 maanden niet overschrijdt.
 • Duurzame ondersteuning vanuit de sector voor de toekomst: in overleg met Vice-eersteminister Dermagne zal de sector proactief duurzame initiatieven en investeringen in het kader van het herstel van de Belgische economie ondersteunen als partner van de overheid. Dit partnerschap voor de toekomst zal begin januari verder concreet uitgewerkt worden tussen de sector en de minister.
 • Het personeel van bedrijven beschermen bij tijdelijke werkloosheid blijft cruciaal: zoals aangekondigd in maart hebben de verzekeraars de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie, die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen gehandhaafd bij tijdelijke werkloosheid. Deze belangrijke waarborgen worden verlengd tot 31 maart 2021, tenzij de werkgever zich hier expliciet tegen verzet. In dit laatste geval blijft de dekking bij overlijden lopen. Werkgevers hebben de mogelijkheid om de premies die samenhangen met de verdergezette waarborgen uit te stellen tot eind maart 2021.

Voorbeeld: Stel, de pandemie heeft uw werkgever gedwongen om u in tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Heel wat contracten voorzien in dat geval een opschorting van de dekkingen. Zonder bijkomende maatregelen riskeerde u in geval van invaliditeit of een ongeval, geen beroep te kunnen doen op de verzekering via uw werkgever. Dankzij de bijkomende maatregelen genomen door de verzekeringssector kan dat wel en blijft u verzekerd.

 • Respijt bieden voor de terugbetaling van hypotheekleningen en daaraan verbonden schuldsaldo- en brandverzekering: net zoals in het akkoord tussen de regering en de banken, en overeenkomstig dezelfde voorwaarden, kunnen particulieren, gezinnen en bedrijven die economische moeilijkheden kennen ingevolge de coronaviruscrisis een opschorting genieten tot 31 maart 2021 van de terugbetaling van kapitaal en van de betaling van intresten op hun hypotheeklening en de premiebetaling van daaraan verbonden schuldsaldo- en brandverzekering . Klanten die reeds genoten van een uitstel, kunnen vandaag – net zoals bij een bank - een verlenging hiervan aanvragen, voor zover de totale periode van de verlenging een termijn van negen maanden niet overschrijdt.
 • Ademruimte bieden bij betalingsproblemeniedereen die ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen op het gebied van verzekeringen ondervindt, kan met zijn of haar verzekeraar of tussenpersoon contact opnemen om samen een eventuele geschikte oplossing te vinden. 
 • Ook de vrijwilligers binnen de “helden van de Zorg” worden gratis en automatisch verzekerd: heel veel mensen steken vrijwillig een handje toe in de gespecialiseerde zorg, zowel in rust- en verzorgingscentra is de hulp van vele vrijwillige “Corona helden” belangrijk. Zij genieten vandaag automatisch en gratis van een bescherming dankzij de uitbreiding van de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van de instelling.
 • Uw verzekeraar blijft uw partner: voor bedrijven bij wie de activiteit stilvalt omwille van de regeringsmaatregelen, passen meerdere verzekeringen zich automatisch aan, aan het stilliggen van de activiteit. Zo vindt inzake arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor vele bedrijven een eindafrekening plaats in verhouding tot een verminderd loon of omzet. Wat de schorsing van verzekeringscontracten betreft, is het aangeraden dat bedrijven contact nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon om geschikte oplossingen te vinden. Het is van belang voor de onderneming en haar voortbestaan, zelfs bij onderbreking van de activiteit, dat zij gedekt blijft voor de overblijvende risico’s, bijvoorbeeld brand, storm, claims van derden, enz.

Hein Lannoy – gedelegeerd bestuurder van Assuralia

“Voor de hele sector, voor elke verzekeraar – klein of groot - is het van cruciaal belang om de nodige inspanningen te blijven leveren om zijn klanten te ondersteunen en te blijven beschermen. We zijn dan ook tevreden dat we vandaag deze broodnodige maatregelen ter bescherming van iedere consument mogen aankondigen. Het is de enige manier om samen deze ongekende crisis het hoofd te bieden.”

Tabel Maatregelen