ABCverzekering.be wenst je veilige feesten

Nu de eerste pakjes onder de kerstboom liggen en velen plannen smeden voor oudejaarsavond, vestigen de verzekeraars de aandacht op allerlei dingen die kunnen fout gaan. 

Image de la home page (395x100)
News list
News view block
Titre court
ABCverzekering.be wenst je veilige feesten

Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?

In geval van een uitbetaling van het aanvullend pensioen over de landsgrenzen heen spelen tal van factoren een rol om te bepalen aan welke inhoudingen de prestatie onderworpen is. Algemeen kunnen de mogelijke inhoudingen worden onderverdeeld in twee subcategorieën: fiscale inhoudingen en socialezekerheidsinhoudingen.

Fiscale inhoudingen

Mijn bank biedt mij een rekeningverzekering aan voor mijn zichtrekening. Is zo’n verzekering nuttig en wat houdt ze precies in?

De rekeningverzekering is een verzekering die gekoppeld is aan je zicht- of spaarrekening. De verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt als gevolg van een verzekerd ongeval. Het bedrag hangt af van het saldo op je rekening, vaak met een minimum en/of maximum. Je kan vrij kiezen om deze verzekering al dan niet af te sluiten.

Ik wil graag weten hoe de verhoging van de bonus-malus bij een autoverzekering gebeurt voor een ongeval met gedeelde schuld

Anders dan vroeger zijn de bonus-malussystemen niet langer wettelijk geregeld. Dat betekent dat elke verzekeraar hiervoor zelf regels kan bepalen in zijn overeenkomsten. Hij kan bijvoorbeeld een eerste ongeval of ‘schadegeval’ bij een anders voorbeeldige chauffeur door de vingers zien. Kijk dus eens goed na wat hierover in uw polis staat. Is er sprake van gedeelde schuld en bent u ten minste deels aansprakelijk, dan gebeurt het vaak dat de overeenkomstige ‘malus’ zoals bepaald in uw overeenkomst wordt toegepast op uw verzekeringsvoorwaarden.

Insurance Europe steunt de principes voor duurzame verzekering

PSI
Insurance Europe kondigde op 3 augustus op zijn LinkedIn-pagina aan verheugd te zijn aan te sluiten bij de Principles for Sustainable Insurance (PSI) van de Verenigde Naties.
PSI

Insurance Europe kondigde op 3 augustus op zijn LinkedIn-pagina aan verheugd te zijn aan te sluiten bij de Principles for Sustainable Insurance (PSI) van de Verenigde Naties. De Europese koepel van verzekeraars en herverzekeraars intensifieert zo zijn aanpak op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieuverantwoordelijkheid. De principes zijn een weerspiegeling van het grootste samenwerkingsinitiatief tussen de Verenigde Naties en de verzekeringssector.

Eerder dit jaar kondigde ook Assuralia al aan deze principes te hebben ondertekend.

Alle informatie over de duurzaamheidsprincipes vindt u via unepfi.org/psi.

Insurance Europe: duidelijke communicatie is de sleutel tot solide en duurzame klantrelaties

COM
In een reactie op de raadpleging van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) over een toezichtverklaring over uitsluitingen in verzekeringsproducten voor risico's die voortvloeien uit systeemgebeurtenissen, heeft Insurance Europe aanbevelingen gedaan om de reikwijdte en doelstellingen van de toezichtverklaring te verduidelijken.
COM

In een reactie op de raadpleging van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) over een toezichtverklaring over uitsluitingen in verzekeringsproducten voor risico's die voortvloeien uit systeemgebeurtenissen, heeft Insurance Europe aanbevelingen gedaan om de reikwijdte en doelstellingen van de toezichtverklaring te verduidelijken.

Uitsluitingen van verzekeringen en productbeoordelingen zijn niet per se slecht, aangezien er grenzen zijn aan wat verzekerd kan worden, zoals Eiopa zelf erkent. En als een risico onverzekerbaar wordt, moeten verzekeraars hun dekking en uitsluitingen herzien om ervoor te zorgen dat ze dekking kunnen blijven bieden voor verzekerbare risico's en kunnen blijven betalen voor verzekerbare claims.

In zijn reactie op de consultatie benadrukt Insurance Europe dat duidelijke communicatie de sleutel is tot het opbouwen van sterke en duurzame relaties met klanten. De Europese verzekeringsfederatie onderlijnt dat de Europese richtlijn over verzekeringsdistributie een solide basis biedt om in te spelen op de behoeften van consumenten en tegelijk van verzekeringsdistributeurs vereist dat zij loyaal, billijk en professioneel handelen in het belang van de hun klanten.

De Europese verzekeraars hebben trouwens een reeks eigen initiatieven genomen om de consumentenbescherming te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij adequaat worden geïnformeerd en eerlijk worden behandeld. Ze streven er voortdurend naar hun diensten te verbeteren om concurrentieel te blijven in een snel veranderende wereld. Ze ontwikkelen innovatieve producten en diensten en streven naar een optimaal duidelijke en transparante informatie.

De uitgebreide reactie kan u lezen op de website van Insurance Europe. 

In de kijker: het nieuwe rapport over de werkgelegenheid in de verzekeringssector

EMPLOI
Eind 2021 stelden de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen 21.680 personen tewerk met een overeenkomst van onbepaalde duur.

Eind 2021 stelden de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen 21.680 personen tewerk met een overeenkomst van onbepaalde duur. Als men alle verzekeringsprofessionals meetelt, dus inclusief de tussenpersonen, de makelaarskantoren en de verzekeringsagentschappen, dan biedt de Belgische verzekeringsmarkt werk aan meer dan 42.000 personen.

Het voorbije decennium is het aantal werknemers in de verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen afgenomen. In 2021 tellen we zo’n 2.180 werknemers minder dan in 2012. Het aantal vertrekkers (1.753 in 2021) lag tijdens de voorbije tien jaren dan ook telkens hoger dan het aantal aanwervingen (1.573 in 2021). De daling van de tewerkstelling vloeit deels voort uit de toegenomen digitalisering en de automatiseringen, vooral bij de operationele functies.

Toch zetten de verzekeraars, samen met de vakbondsorganisaties, verder in op opleiding en tewerkstelling, met het oog op de verdere invoering van de nieuwe technologieën. Er is een akkoord om 1.700 talenten aan te werven in 2022 en om opleidingsprogramma’s aan te passen.

De voornaamste kenmerken van de werkgelegenheid in de verzekeringssector zijn:

 • Meer dan de helft (54,4 %) van de werknemers zijn vrouwen. We zien de vervrouwelijking vooral toenemen bij de kaderfuncties, de commerciële functies en de directiefuncties. Sinds 2017 worden jaarlijks ook meer vrouwen dan mannen gerekruteerd.
  ​​​​​​​
 • Iets minder dan één op 5 werknemers (19,8 %) werkt deeltijds. De meeste parttimers (68,4 %) geven dan de voorkeur aan een viervijfderegeling, terwijl halftijds werken minder voorkomt (slechts 13,8 %).
   
 • ​​​​​​​​​​​​​​Vergeleken met de volledige privésector blijkt het personeelseffectief van de verzekeringsondernemingen steeds ouder te worden. In 2021 is de gemiddelde leeftijd van een werknemer in een verzekeringsonderneming toegenomen tot 45 jaar en 6 maanden, terwijl zijn of haar anciënniteit gemiddeld 15 jaar en 6 maanden bedraagt.
   
 • In de verzekeringssector, zoals in de actieve bevolking, wordt het aandeel van de werknemers die een universitaire of hogeschoolopleiding hebben genoten, steeds groter. In 2021 waren bijna vier op de vijf werknemers in het bezit van een bachelor- of masterdiploma, terwijl dat in 2010 nog maar voor 62,7 % het geval was.
  ​​​​​​​
 • De verzekeringssector werft zowel jongeren als oudere werknemers aan (van de nieuw aangeworvenen is 37,1 % jonger dan 30 en 11,5 % ouder dan 50).

Dit rapport is een waardevol statistisch instrument en maakt het mogelijk om de ontwikkelingen van de werkgelegenheid en die van de personeelsstromen in de verzekeringssector van nabij te volgen. Lees het rapport hier en ontdek zelf de meest recente cijfers.

MiFID II en IDD: banken en verzekeraars peilen naar duurzaamheidsvoorkeuren van klanten

durabilite
Op 2 augustus 2022 treden de nieuwe MiFID en IDD-regels over duurzaamheid in werking waardoor financiële instellingen vanaf nu ook zullen vragen naar de specifieke duurzaamheidsvoorkeuren van klanten.
durabilite

Op 2 augustus 2022 treden de nieuwe MiFID en IDD-regels over duurzaamheid in werking waardoor financiële instellingen vanaf nu ook zullen vragen naar de specifieke duurzaamheidsvoorkeuren van klanten. Dit kadert binnen de doelstellingen van de Green Deal en de transitie naar een duurzame en meer circulaire economie.

In de praktijk zal de bank of verzekeraar onder meer, als de klant dat wenst, rekening houden met zijn  duurzaamheidsvoorkeuren bij het geven van advies over de beleggings- en verzekeringsportefeuille of het mandaat in kader van vermogensbeheer. Het wordt dan een essentieel onderdeel van het profiel van een klant.

Lees de brochure "MiFID/IDD: Waarom worden mijn duurzaamheidsvoorkeuren gevraagd?"