Je risico's de baas

Privacy Notice

Assuralia neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens ter harte. Daarom verbindt Assuralia zich ertoe deze gegevens met bijzondere aandacht te beschermen en te verwerken, in volledige transparantie en in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het doel van deze "Privacy Notice" is u volledige informatie over het onderwerp te verstrekken, onder andere door uit te leggen hoe Assuralia persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018.

Deze Privacy Notice is gebaseerd op deze regelgeving.

1. Algemeen

1.1 Toepassingsgebied

Deze Privacy Notice heeft voornamelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers die werken in ondernemingen die lid zijn van Assuralia, de personen waarmee Assuralia en zijn medewerkers in contact komen in het kader van hun diensten, opdrachten en activiteiten, de bezoekers van de website www.assuralia.be en de personen die interesse getoond hebben in onze diensten evenals de leveranciers.

1.2 Definities

Onder PERSOONSGEGEVENS wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat bijvoorbeeld over de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een e-mailadres, een nummerplaat....

De VERWERKING van persoonsgegevens dekt onder andere alle (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, wijzigen, raadplegen, bewaren, aanpassen of wijzigen, ophalen, gebruiken, verspreiden, wissen of vernietigen.... van persoonsgegevens.

Assuralia (Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen), met zetel te 1000 Brussel, De Meeussquare 29, geregistreerd bij de kruispuntbank van de ondernemingen onder nummer 407.878.367 is VERANTWOORDELIJK voor de verwerking van de persoonsgegevens die het uitvoert voor zijn rekening.

1.3 Verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens zijn persoonsgegevens die het mogelijk maken om u te identificeren hetzij rechtstreeks (bv. naam, voornaam), hetzij onrechtstreeks (bv. telefoonnummer, nummerplaat van uw voertuig).

Als onderdeel van zijn opdracht verzamelt Assuralia verschillende persoonsgegevens naargelang van de context, de aard, het doel van de dienst of het project in kwestie (zie punt 2). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, enz.
 • contactgegevens: adres, e-mailadres, telefoon, enz.
 • professionele gegevens: uitgeoefende functie, titel, enz.

2. Bedoeling van de verwerking

Assuralia verwerkt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Assuralia zorgt ervoor dat alleen gegevens worden verwerkt die relevant zijn om het doel van iedere verwerking te realiseren.

Zo verwerkt Assuralia persoonsgegevens:

3. Aard van de binnen Assuralia verwerkte persoonsgegevens

Assuralia verwerkt:

 • om redenen die een gerechtvaardigd belang hebben, om de optimale werking en dienstverlening te waarborgen. In dit geval waakt Assuralia erover een evenwicht te bewaren tussen het legitieme belang en het respect voor de persoonlijke levenssfeer.
  Bijvoorbeeld:

  • kennis van de leden en contactpersonen teneinde hen te informeren over haar activiteiten en diensten
  • het vrijwaren van de eigen belangen en van die van de leden
  • bescherming van de bedrijfsgoederen
  • toezicht op de regelmatigheid van de verrichtingen,
  • vaststellen, uitoefenen, verdedigen en vrijwaren van de rechten of van de personen die ze, desgevallend, in geval van geschillen vertegenwoordigen
 • omdat het uw toestemming gekregen heeft (bv. cookies),
 • in het kader van de uitvoering van een overeenkomst,
 • om tegemoet te komen aan de wettelijke of administratieve verplichtingen die het moet naleven : bv. sociale of fiscale verplichtingen, rechtsvorderingen, officiële publicaties (bv. Belgisch Staatsblad).

4. Uitgevoerde verwerkingen

Dagelijks voert Assuralia de volgende verwerkingen uit:

 • als u een werknemer bent die in een onderneming werkt die lid is van Assuralia (of van een dochteronderneming van een onderneming die lid is van Assuralia).

  Uw gegevens worden verwerkt aangezien u een contactpersoon bent voor Assuralia. Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de deelname van uw organisatie of onderneming aan de werkzaamheden van Assuralia en van de organisatie van de dienstverlening aan de leden zoals communicatie, het sturen van uitnodigingen voor vergaderingen van commissies en werkgroepen, enz.

  Uw contactgegevens worden ook gebruikt om u te informeren over de activiteiten van Assuralia, over actuele economische, juridische en algemene verzekeringsonderwerpen die relevant zijn voor bedrijven of over evenementen die worden georganiseerd in het kader van de werkzaamheden van Assuralia.

 • als u een persoon bent met wie Assuralia en zijn medewerkers in contact komen in het kader van zijn opdracht en activiteiten.

  Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de opdracht van Assuralia om de belangen van de verzekeringsondernemingen te vertegenwoordigen.

 • als u inschrijft op een nieuwsbrief of voor één van onze evenementen

  Uw gegevens worden verwerkt voor de follow-up van uw inschrijving in het kader van de verzending van informatie (of documentatie) en van tevredenheidsonderzoeken.

 • als u inschrijft voor één van onze evenementen.

  Uw gegevens worden verwerkt met het oog op:

  • algemeen klantenbeheer: met inbegrip van boekhouding, geschillenbeheer en gerechtelijke procedures, het innen of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van de rechten van Assuralia in het algemeen.
  • het versturen aan elke deelnemer van een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
  • u op de hoogte brengen van andere activiteiten of evenementen van Assuralia, de politieke, economische en juridische actualiteit die relevant is voor bedrijven.
 • als u werknemer bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Assuralia.
  Uw gegevens worden verwerkt voor:
  • de follow-up van de prestatie, de bestelling.... en van ieder commentaar of elke klacht in deze context.
  • het algemene klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking, het geschillenbeheer en de gerechtelijke procedures, het innen of de overdracht van vorderingen en de bescherming van de rechten in het algemeen.
 • als u onze website bezoekt. Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor het aanmaken van anonieme statistieken betreffende de kwaliteit van de website.
 • in sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken en /of ze te delen met de bevoegde overheden of met andere officiële instanties.
 • videobewaking : de opgenomen beelden worden gebruikt om de veiligheid van het gebouw te waarborgen, diefstal en beschadigingen te voorkomen en algemeen om de integriteit van de installaties te vrijwaren.

5. Overdracht van gegevens

Om uw gegevens te beschermen worden de personen die er toegang toe krijgen met precisie aangeduid rekening houdend met hun taken of activiteiten binnen de beroepsvereniging.

Uw gegevens zullen nooit worden meegedeeld aan derden zonder uw akkoord.

In bepaalde gevallen kan Assuralia uw persoonsgegevens overdragen aan derden, bijvoorbeeld aan de bevoegde autoriteiten of instanties die bij wet zijn vastgesteld in het kader van wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van benoemingen van bestuurders).

6. Termijn tijdens welke gegevens worden bewaard

Assuralia verwerkt uw persoonsgegevens gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het doel verwezenlijkt is, worden de gegevens geschrapt.
Dit impliceert dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige professionele relatie, opdracht of mandaat bij Assuralia, verlengd met enig andere bewaartermijn die opgelegd zou zijn door de toepasselijke wetgeving of regelgeving.

7. Bescherming van gegevens

De toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan voor de personen voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn bij de uitvoering van hun taken binnen de beroepsvereniging. Deze personen hebben een strikte vertrouwelijkheidsplicht en moeten alle voorziene technische en organisatorische voorschriften in acht nemen om de veiligheid van de gegevens te verzekeren.

Assuralia heeft technische middelen uitgewerkt om de veiligheid en de integriteit van zijn infrastructuur te waarborgen (in de ruime betekenis) onder andere om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

8. Rechten

U hebt het recht om via een gedateerde en ondertekende brief informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Als u dit recht uitoefent, zal Assuralia u binnen de maand een antwoord geven. Indien nodig kan die termijn met twee maanden verlengd worden. In dat geval zal Assuralia u binnen de maand op de hoogte brengen van deze verlenging en van de redenen hiervoor.
Bij ieder verzoek moet een bewijs van uw identiteit gevoegd worden (kopie recto verso van de identiteitskaart).

8.1 Toegangsrecht

U hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien het geval is, u hebt een recht op toegang tot de gegevens die u aanbelangen en met de volgende inlichtingen :

 • met welk doel wij die verwerken,
 • welke categorieën van gegevens verwerkt worden,
 • voor welke categorieën van bestemmelingen ze meegedeeld worden,
 • hoe lang ze bewaard worden,
 • naar informatie betreffende de rechten die u kunt uitoefenen (rechtzetting, verwijdering....) of de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming,
 • naar de oorsprong van de verwerkte gegevens.

8.2 Recht op verbetering

Mocht u - ondanks al onze inspanningen - vaststellen dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan u vragen om deze recht te zetten, te verbeteren of te updaten. Deze worden aangepast nadat alle beveiligingsmaatregelen zijn genomen: nazicht van uw identiteit en de juistheid van de gevraagde correcties.

8.3 Recht op vergetelheid

In sommige concrete gevallen staat de wetgeving u toe om te vragen uw persoonsgegevens te laten schrappen. Dat is met name het geval als:

 • deze gegevens niet langer nodig zijn met het oog op de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld,
 • de verwerking van uw gegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming en u besluit die toestemming in te trekken,
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en er voor ons geen legitieme redenen zijn die voorrang hebben op uw redenen

Uw recht om te worden vergeten is echter niet absoluut. We hebben het recht om uw gegevens te blijven bewaren wanneer dit noodzakelijk is, onder andere:

 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen,
 • voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen,
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

8.4 Recht op beperking van de behandeling

In sommige concrete gevallen staat de wetgeving u toe te vragen dat uw persoonsgegevens beperkt verwerkt worden.

Dat is met name het geval wanneer:

 • u de juistheid van een persoonlijk gegeven betwist, de tijd dat wij dit kunnen controleren, en
 • uw gegevens, hoewel ze niet langer nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden van de verwerking, u ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in de rechtbank.

De beperking van de verwerking loopt af in de volgende omstandigheden:

 • u geeft ons uw akkoord hiertoe,
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
 • de verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • de verwerking is noodzakelijk voor redenen van openbaar belang.

8.5 Recht op overdraagbaarheid

Ten slotte, hebt u in sommige gevallen het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens die u ons bezorgd heeft u meegedeeld worden of door Assuralia rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke meegedeeld worden op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Dit recht is toepasbaar wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of wordt gerealiseerd binnen het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u bindt met Assuralia.

9. Contact

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via:

Postadres AssuraliaVerzoek om persoonlijke informatie (vertrouwelijk)
De Meeussquare, 29
1000 Brussel
Elektronisch adresprivacy@assuralia.be

 

 

Assuralia zal de vragen behandelen binnen de in de verordening voorziene termijnen.

Meer informatie vindt u tevens op de website van de autoriteit voor gegevensbescherming https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ bij wie u desgevallend een klacht kunt indienen.

10. Wijziging

Assuralia behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming. Elke wijziging van deze Policy zal het onderwerp uitmaken van specifieke informatie via de website www.assuralia.be, via een speciaal daartoe bestemd tabblad.