Je risico's de baas

Privacy Notice

Assuralia neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens ter harte. Daarom verbindt Assuralia zich ertoe deze gegevens met bijzondere aandacht te beschermen en te verwerken, in volledige transparantie en in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het doel van deze "Privacy Notice" is u volledige informatie over het onderwerp te verstrekken, onder andere door uit te leggen hoe Assuralia persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018.

Deze Privacy Notice is gebaseerd op deze nieuwe regelgeving.
 

Meer informatie vindt u tevens op de website van de Autoriteit voor Gegevensbescherming : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.
 

1. Algemeen

1.1 Doelgroep


Deze Privacy Notice heeft voornamelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers die werken in ondernemingen die lid zijn van Assuralia, de personen waarmee Assuralia en zijn medewerkers in contact komen in het kader van hun diensten, opdrachten en activiteiten, de personen die interesse getoond hebben in onze diensten evenals de leveranciers.
 

1.2 Definities


Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat bijvoorbeeld over de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een e-mailadres, een nummerplaat....

De verwerking van persoonsgegevens dekt onder andere alle (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, wijzigen, raadplegen, bewaren, aanpassen of wijzigen, ophalen, gebruiken, verspreiden, wissen of  vernietigen.... van persoonsgegevens.

Assuralia (Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen), met zetel te 1000 Brussel, De Meeussquare 29, geregistreerd bij de kruispuntbank van de ondernemingen onder nummer 407.878.367 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het uitvoert voor zijn rekening.
 

Assuralia heeft een  Information Security Officer aangesteld die optreedt als contactpersoon en die kan geraadpleegd worden op de volgende adressen;
 

Postadres

Assuralia
Information Security Officer (confidential)
De Meeussquare, 29
1000 Brussel

Elektronisch adres

privacy@assuralia.be


1.3 Verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens zijn persoonsgegevens die het mogelijk maken om u te identificeren hetzij rechtstreeks (bv. naam, voornaam), hetzij onrechtstreeks (bv. telefoonnummer, nummerplaat van uw voertuig).

Als onderdeel van zijn opdracht verzamelt Assuralia verschillende persoonsgegevens naargelang van de context, de aard, het doel van de dienst of het project in kwestie (zie punt 2).

2. Bedoeling van de verwerking


Assuralia verwerkt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Assuralia zorgt ervoor dat alleen gegevens worden verwerkt die relevant zijn om het doel van iedere verwerking te realiseren.

Zo verwerkt Assuralia persoonsgegevens:
 

 • om redenen die een gerechtvaardigd belang hebben, om de optimale werking en dienstverlening te waarborgen,
 • omdat het uw toestemming gekregen heeft, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst,
 • om tegemoet te komen aan de wettelijke of administratieve verplichtingen die het moet naleven.

 

3. Aard van de binnen Assuralia verwerkte persoonsgegevens 


Assuralia verwerkt:
 

 • gegevens: bv. naam, voornaam, titel, moedertaal, e-mailadres, telefoonnummer, professionele functie...

  Bijvoorbeeld:
  • als u een werknemer bent die in een onderneming werkt die lid is van Assuralia (of een dochteronderneming van een onderneming die lid is van Assuralia).
  • als u een persoon bent met wie Assuralia en zijn medewerkers in contact komen in het kader van hun opdracht en activiteiten (bv. minister, kabinetslid, personeel van de overheid, professor, lid van het academische personeel, journalist, medewerker binnen een beroepsvereniging, enz.).
  • als u inschrijft op een nieuwsbrief of voor één van onze evenementen.
  • als u werknemer bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met Assuralia (leverancier, onderaannemer, ...), zullen wij uw gegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.
  • als u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie opslaan vergaard op basis van cookies. Voor meer informatie hierover, gelieve onze verklaring rond cookies te raadplegen : www.assuralia.be.
  • in het kader van een sollicitatie voor een vacature, voor een spontane kandidatuur, voor een stage-aanvraag of een verzoek voor een baan als student.
    
 • informatie over uw professionele interesses: bv. autoverzekering, gezondheidsverzekering, sociaal recht, fiscaliteit,...
   
 • informatie over uw deelname aan evenementen van Assuralia.
   
 • aanvullende informatie over u verkregen via openbare bronnen (bv. websites, Belgische Staatsblad, ...) met als doel uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden.
   
 • videobewakingsbeelden (in het gebouw van het Huis der Verzekering cvba).
   

4. Uitgevoerde verwerkingen

Dagelijks voert Assuralia de volgende verwerkingen uit:

 • als u een werknemer bent die in een onderneming werkt die lid is van Assuralia (of van een dochteronderneming van een onderneming die lid is van Assuralia).

Uw gegevens worden verwerkt aangezien u een contactpersoon bent voor Assuralia. Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de deelname van uw organisatie of onderneming aan de werkzaamheden van Assuralia en van de organisatie van de dienstverlening aan de leden zoals communicatie, het sturen van uitnodigingen voor vergaderingen van commissies en werkgroepen, enz.

Uw contactgegevens worden ook gebruikt om u te informeren over de activiteiten van Assuralia, over actuele economische, juridische en algemene verzekeringsonderwerpen die relevant zijn voor bedrijven of over evenementen die worden georganiseerd in het kader van de werkzaamheden van Assuralia.

 • als u een persoon bent met wie Assuralia en zijn medewerkers in contact komen in het kader van zijn opdracht en activiteiten.

  Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de opdracht van Assuralia om de belangen van de verzekeringsondernemingen te vertegenwoordigen.
 • als u inschrijft op een nieuwsbrief of voor één van onze evenementen

  Uw gegevens worden verwerkt voor de follow-up van uw inschrijving in het kader van de verzending van informatie (of documentatie) en van tevredenheidsonderzoeken.
 • als u inschrijft  voor één van onze evenementen.

Uw gegevens worden verwerkt met het oog op:

 • algemeen klantenbeheer: met inbegrip van boekhouding, geschillenbeheer en gerechtelijke procedures, het innen of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van de rechten van Assuralia in het algemeen.
 • het versturen aan elke deelnemer van een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
 • u op de hoogte brengen van andere activiteiten of evenementen van Assuralia, de politieke, economische en juridische actualiteit die relevant is voor bedrijven.
   
 • als u werknemer bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Assuralia.

  Uw gegevens worden verwerkt voor:
 • de follow-up van de prestatie, de bestelling.... en van ieder commentaar of elke klacht in deze context.
 • het algemene klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking, het geschillenbeheer en de gerechtelijke procedures, het innen of de overdracht van vorderingen en de bescherming van de rechten in het algemeen.
   
 • als u onze website bezoekt.

Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor het aanmaken van anonieme statistieken betreffende de kwaliteit van de website.

 • in sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken en /of ze te delen met de bevoegde overheden of met andere officiële instanties.
 • videobewaking : de opgenomen beelden worden gebruikt om de veiligheid van het gebouw te waarborgen, diefstal en beschadigingen te voorkomen en algemeen om de integriteit van de installaties te vrijwaren.

5. Overdracht van gegevens

Om uw gegevens te beschermen worden de personen die er toegang toe krijgen met precisie aangeduid rekening houdend met hun taken of activiteiten binnen de beroepsvereniging.

Uw gegevens zullen nooit worden meegedeeld aan derden zonder uw akkoord.

In bepaalde gevallen kan Assuralia uw persoonsgegevens overdragen aan derden, bijvoorbeeld aan de bevoegde autoriteiten of instanties die bij wet zijn vastgesteld in het kader van wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van benoemingen van bestuurders).

6. Termijn tijdens welke gegevens worden bewaard

Assuralia verwerkt uw persoonsgegevens gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het doel verwezenlijkt is, worden de gegevens geschrapt. Dit impliceert dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige professionele relatie, opdracht of mandaat bij Assuralia, verlengd met enig andere bewaartermijn die opgelegd zou zijn door de toepasselijke wetgeving of regelgeving.

 

7. Bescherming van gegevens

De toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan voor de personen voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn bij de uitvoering van hun taken binnen de beroepsvereniging. Deze personen hebben een strikte vertrouwelijkheidsplicht en moeten alle voorziene technische en organisatorische voorschriften in acht nemen om de veiligheid van de gegevens te verzekeren.

Assuralia heeft technische middelen uitgewerkt om de veiligheid en de integriteit van zijn infrastructuur te waarborgen (in de ruime betekenis) onder andere om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

8. Rechten

U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u aanbelangen en u kunt die altijd raadplegen
Zo kan u vragen:

 • of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken,
 • met welk doel wij die verwerken,
 • welke categorieën van gegevens verwerkt worden,
 • voor welke categorieën van bestemmelingen ze meegedeeld worden,
 • hoe lang ze bewaard worden,
 • naar informatie betreffende de rechten die u kunt uitoefenen (rechtzetting, verwijdering....) of de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming,
 • naar de oorsprong van de verwerkte gegevens.


Mocht u - ondanks al onze inspanningen - vaststellen dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan u vragen om deze recht te zetten, te verbeteren of te updaten.

In sommige gevallen biedt de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te schrappen of te vragen om een beperkte verwerking ervan.

Ten slotte, hebt u in sommige gevallen het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens die u ons bezorgd heeft u meegedeeld worden of door Assuralia rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke meegedeeld worden op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is (overdraagbaarheid).

U kan uw rechten uitoefenen hetzij door contact op te nemen via het adres  privacy@assuralia.be of door contact op te nemen met de Information Security Officer van Assuralia (zie punt 1.2). Er zal u gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

Assuralia zal de vragen behandelen binnen de in de verordening voorziene termijnen.

***