Filters per type
De waarborg BA-Uitbating is een onderdeel van de verzekering BA Onderneming en dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming voor schade aan anderen (derden) door wat zich voodoet tijdens de uitoefening van de bedrijvigheid van de onderneming, ongeacht of dit binnen de onderneming of erbuiten gebeurt.
Als de letsels die je aan het arbeidsongeval overhield, niet meer blijken te evolueren, gaat de arbeidsongevallenverzekeraar over tot consolidatie. Hou je een blijvende arbeidsongeschiktheid over aan het ongeval, dan krijg je een voorstel over de verdere vergoeding van je arbeidsongeval.
Met een VAPZ kan je een pensioen opbouwen, maar ook je nabestaanden beschermen tegen het risico van een vroegtijdig overlijden.
De premies van het VAPZ kan je jaarlijks aftrekken van je belastbaar inkomen (als beroepskosten).
De verzekering professionele BA dekt zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid die het gevolg is van de uitoefening van een beroep. Het gaat in het algemeen over activiteiten als adviesverstrekking en zuiver intellectuele dienstverlening: juridische beroepen, accountants, artsen en andere medische beroepen, architecten, IT-consultants,...
Als je een arbeidsongeval hebt, staat de arbeidsongevallenverzekering in voor de schadevergoeding. Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht deze bescherming aan zijn personeel te bieden.