De prestaties van de rechtsbijstandsverzekeraars worden op veel verschillende manieren gecontroleerd.

  • Er is in de eerste plaats de controle die de consument-verzekerde zelf uitoefent, door het verloop van het beheer aandachtig te volgen, door ieder initiatief kritisch te beoordelen en vooral door het door de verzekeraar verkregen resultaat te bekrachtigen met de aanvaarding van de minnelijke regeling. De verzekeringstussenpersonen (makelaars, verzekeringsagenten) meten voortdurend de tevredenheid van de verzekerden en komen bij de verzekeraars tussenbeide als die de belangen van hun klanten niet voldoende zouden verdedigen.
  • Vervolgens is er het algemene toezicht door de FSMA, die nagaat of de rechtsbijstandsverzekeraar wel degelijk beantwoordt aan de vereisten van de wet op de landverzekeringsovereenkomst. De Nationale Bank kijkt na of zijn bedrijfsvoering financieel gezond is.  De FSMA heeft een hele reeks eisen verduidelijkt in haar circulaire van 19 oktober 2010.
  • De FSMA en de Nationale Bank zien er bovendien op toe dat het beleid en de organisatie van de verzekeraar overeenstemmen met de door nationale en internationale instanties voorgeschreven regels. De toepassing van de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de richtlijnen over de klachtenbehandeling of het opvangen van slachtoffers - alleen bevoegdheden van de FSMA - zijn daar voorbeelden van.
  • Aan de Ombudsman kan de consument, via een heel eenvoudige en laagdrempelige procedure, een geschil voorleggen betreffende zijn rechtsbijstandspolis en zo een oplossing verkrijgen. De Ombudsman ziet toe op de correcte toepassing van de contractuele voorwaarden.  Het geringe aantal klachten over de rechtsbijstandsverzekering (157 gegronde klachten op 220.000 dossiers in 2006) wijst op de algemene tevredenheid van de consument.
  • In geval van conflict met zijn rechtsbijstandsverzekeraar over de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen beschikt de verzekerde over de vrije keuze van advocaat, wiens gemotiveerde advies de verzekeraar dient te aanvaarden.  Die controle door advocaten draagt ook bij tot vertrouwen van de consument in de rechtsbijstandsverzekering.
  • De rechtsbijstandsverzekeraar heeft een vertrouwelijkheids- of discretieplicht alsook een loyaliteitsplicht, soms ook wel “beroepsgeheim” genoemd.  Deze principes, die overeenstemmen met de verzekeringswetgeving en de rechtspraak, zijn uitdrukkelijk opgenomen in de gedragsregels van de rechtsbijstandsverzekeraar en passen evenzeer in het kader van de voornoemde controles.
  • De verzekeraars hebben in verschillende domeinen gedragscodes opgesteld waarop de verzekerde zich altijd kan beroepen.  Aan die codes is in de pers ruchtbaarheid gegeven en de verzekerde kan ze vrij raadplegen (www.assuralia.be).  Bovendien is de ombudsman bevoegd voor de vragen van de consument in verband met de toepassing van die gedragscodes.

Door al die controles moet de rechtsbijstandsverzekeraar voortdurend rekening houden met een strikte en kritische toetsing die uniek is en waaraan geen enkele andere onderneming, organisatie of administratie zich dient te onderwerpen. Overigens is het in dit verband belangrijk te onderstrepen dat die controles uitgevoerd worden door personen of instanties die niet betrokken zijn bij de schadeafwikkeling.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.