checklist verzekeringen start als zelfstandige

Een onderneming opstarten is risico’s nemen, maar vooral ook in staat zijn om die risico’s te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Een van de middelen daartoe is de verzekering.

ONTDEK DE 10 JUISTE REFLEXEN

Afdrukken
 1. 1Ken de risico's

  Maak een inventaris op van de risico’s die je zult nemen. Heb je roerende en onroerende goederen, voertuigen, machines, personeel in dienst? En wat als je persoonlijk ziek valt of het slachtoffer bent van een ongeval, of wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor schade? Een schadegeval kan verregaande gevolgen hebben: je kunt kostbare tijd verliezen om jouw verplichtingen tegenover klanten na te komen, uw bedrijf herop te bouwen en je activiteit weer op te starten. Dat alles kan verzekerd worden.

 2. 2Laat je bijstaan

  Laat je bijstaan door een professional. Zowel voor het opstarten als voor het verzekeren van een onderneming doe je best een beroep op iemand met kennis van zaken, zoals een verzekeringstussenpersoon of zelfs een bedrijfsleider die jou kunnen helpen bij het invullen van administratieve verplichtingen. Je zult dan ook meer au sérieux worden genomen, zeker als je nog weinig ervaring hebt.

 3. 3Beperk risico’s

  Na het opstellen van een eerste risicolijst, kan je meteen een aantal eenvoudige maatregelen nemen om die risico’s te beperken. Denk maar aan preventie om goederen te beschermen tegen brand (orde, beheer van ontvlambare producten, gehomologeerde brandblussers, stevige en gecompartimenteerde ruimtes,…) en diefstal (alarm, sleutels,…). Daarbij kan je rekenen op de steun van de overheid, want veel van die preventiemaatregelen zijn fiscaal aftrekbaar.

 4. 4Op maat... en soms verplicht

  Sommige verzekeringen zijn verplicht, daar kan je niet onderuit, maar over de modaliteiten valt wel te onderhandelen in functie van uw behoeften. Zo is dat voor de BA-Auto en de arbeidsongevallenverzekering. Indien je een voor het publiek toegankelijke inrichting uitbaat (zoals een restaurant), moet je ook een verzekering sluiten die jouw objectieve aansprakelijkheid dekt ingeval van brand of ontploffing. De lijst van wettelijk verplichte verzekeringen staat op www.fsma.be.

  Andere verzekeringen zijn verplicht naargelang de omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld zo voor huurders en voor wie een hypothecaire lening is aangegaan. In die gevallen zullen de verhuurder en de kredietverlener eisen dat je verzekerd bent respectievelijk voor huurdersaansprakelijkheid en voor jouw schuldsaldo in geval van overlijden.

 5. 5Welke risico's en welke premies?

  Voor niet-verplichte verzekeringen maak je zelf de afweging in functie van de risico’s en de premie die je wilt betalen. Zo is een brandverzekering niet verplicht, maar eigenlijk onmisbaar, ook al omdat die veel meer dekt dan alleen brand: water- en elektriciteitsschade komen veel meer voor. Hou ook rekening met facultatieve dekkingen. Als je huurder bent, reken dan vooral niet op de verhuurder: jij hebt de verplichting om het gehuurde goed in dezelfde staat terug te geven als jij het aangetroffen hebt.

 6. 6Zaakschadeverzekeringen

  Naast auto- en brandverzekeringen, moet je de dekking voorzien van risico’s verbonden aan machines (machinebreukverzekering) en aan IT-materiaal (alle risicoverzekering). Denk er ook aan jouw financiën te beschermen, meer bepaald wanneer je zonder inkomen valt door een schadegeval dat jou verhindert uw activiteit normaal verder te zetten of je zelf noopt uw activiteit tijdelijk te onderbreken. Een verzekering Exploitatieverlies biedt een oplossing, anders dreig je alles wat je al opgebouwd hebt te verliezen.

 7. 7Personenverzekeringen

  Elke werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering te sluiten voor zijn werknemers. Als zelfstandige of bedrijfsleider moet je bovendien aan uzelf denken. In de levensverzekering zijn daarvoor formules Gewaarborgd inkomen die jou beschermen bij ongeval of ziekte. Voor jezelf en je personeel kan u “extra’s” voorzien zoals een groeps- of een hospitalisatieverzekering. Bovendien geeft jou dit een concurrentievoordeel bij het aantrekken van medewerkers.

 8. 8Aansprakelijkheidsverzekeringen

  Jouw beroepsaansprakelijkheid of die van de onderneming kan op het spel staan. Het betreft alle omstandigheden waarbij een derde schade lijdt door uw fout (hoe licht die ok moge zijn). In bepaalde gevallen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht (artsen, architecten).

  De BA-Uitbating dekt de aansprakelijkheid van het bedrijf. Daaronder valt bijvoorbeeld schade veroorzaakt door voertuigen die niet op de openbare weg komen, milieuschade en burenhinder. Als fabrikant moet je ook een verplichte productaansprakelijkheidsverzekering sluiten.

 9. 9De rechtsbijstandsverzekering

  Deze verzekering helpt u om uw rechten te vrijwaren. Zij komt tussen bij alle betwistingen die kunnen ontstaan met  leveranciers, klanten en onderaannemers. Indien er geen minnelijke schikking mogelijk is, zal de verzekeraar de procedurekosten en honoraria van de advocaat dragen.

  Lees hierover de brochure over de rechtsbijstand.

 10. 10Doe jaarlijks een check up

  Doe jaarlijks een check up van jouw verzekeringsportefeuille, zeker als je bedrijf blijft groeien. De evolutie van de omzet, verbouwingen en het aanwerven van medewerkers hebben immers een invloed om de verzekerde waarden en de omvang van de dekking.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.